جمله های به ياد ماندني

بعضي وقتها دو تا پرنده با هم كنار نمي يان اما پرنده و درخت با سكوت حرفهاي هم رو ميفهمند


آموخته ام كه آنچه روي مي دهد چندان مهم نيست، مهم كاري است كه هنگام روبه رو شدن با آن اتفاق انجام مي دهيم.  


آموخته ام كه زمان زيادي نياز است كه من به آن شخصي تبديل شوم كه آرزويش را دارم.


آموخته ام كه تو هميشه بايد به افرادي كه دوستشان داري عشق بورزي، زيرا شايد امروز آخرين باري باشد كه آنها را ملاقات مي كني.


تا به قدرت نرسيده اي فروتن باش و هنگامي كه به قدرت رسيدي متواضع


اگر كسي مي گويد كه براي تو مي ميرد دروغ ميگويد!!! حقيقت را كسي مي گويد كه براي تو زندگي مي كند


يادت باشه تو براي دنيا يك نفري ولي مي توني براي يك نفر يه دنيا باشي!


درعالم دوچيزازهمه زيباتر است: آسمان پرستاره و وجداني آسوده


خردمند به عمل خود تكيه مي كند نادان به آرزوهايش


در دياري كه دراو نيست كسي يار كسي     كاش يا رب نيفتد  به كسي كار كسي


خواهي كه دلت نشكند از سنگ مكافات      مشكن دل كس را كه در اين خانه كسي هست


يادت باشه كسي را انتخاب نكني كه بتوني باهاش زندگي كني، كسي را انتخاب كن كه نتوني بدون اون زندگي كني.

زمان با عشق فراموش می شود  و عشق با زمان

 
                                                                               ادامه دارد........

/ 0 نظر / 13 بازدید