سلام شوال بدرود رمضان

آمدي بدون آنكه صداي قدمهايت را بشنوم، آرام در وجودم رخنه كردي  و به رويم لبخند زندگي.  با تو خو گرفتم  و از تمام  وجود صدايت كردم ، دستان پر مهرت را برسرم احساس كردم.

سر به زير انداختم و گفتم از تمام آنچه در نبودت كردم كه نبايد مي كردم، از گناهاني كه خواسته و نخواسته مرتكب شدم، از دلهايي كه تنگ كردم و چشماني كه به انتظار گذاشتم.

گفتم از تمام تنهايي هايم، از تمام آرزوهايم، از تمام آنچه دارم و مي خواهم  و توآرام شنيدي و سري تكان دادي.

 بدوت اينكه بفهمم معنايش چيست، سرم را پايين انداختم و آرام گريستم چرا نمي دانم ،شايد از خجالت، شايد از خوشحالي، شايد از ترديد و شايد از ...

به تو عادت كرده بودم هر روز در سجاده ام به دنبالت مي گشتم و با تمام وجود صدايت مي كردم. اما امشب صدايت را نشنيدم و رخ زيبايت را درآسمان نديدم رفته بودي ،آرام مانند آمدنت

 و رفتي بدون آنكه رفتنت را احساس كنم.

و باز من ماندم و تنهايي، نمي دانم آيا مرا بخشيدي يا نه، نميدانم چه سرنوشتي براي سال آينده برايم رقم زدي و نميدانم بخشيدي به من آنچه را مي خواستم يا نه.

خدايا رمضان رفت و باز شيطان از بند آزاد شد، خدايا نگذار براي لحظه ايي در وجوم رخنه كند و ياد تو از خاطرم رود، خداوندا ببخشش تمامي بندگانت را با كرمت و اعطا كن هر را آنجه را كه مي خواهند با رحمتت.

شوال آمد و با عيد آغاز شد، خداوندا هر روزمان را عاري از گناه كن تا برايمان عيد باشد.

عيد بر تمامي مسلمانان خصوصا آنان كه دوستشان دارم

                                                          مبارك

/ 1 نظر / 12 بازدید
مريم

اولن عيدت مبارک. دومن بابا ای ول عالی بود. حال کردمُُبهت اميدوار بودم اميد وار تر شدم. فقط ميتونم بگم عالی بود